สุนทรียศาสตร์ สกุล Abstract Art

ศิลปะนามธรรม โดยตัวมันเองหมายถึงจุดมุ่งหมายในการบรรลุถึงไร้การแสดงออกถึงรูปทรงจริงตามธรรมชาติ สัญลักษณ์นิยมขั้นสูง เหลือแกนที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต บางสถาบันเลี่ยงไปใช้คำว่า Non-Representation /Non – Objective Art

ศิลปินผู้ให้กำเนิด : Wassily Kandinsky 1944 ชาวมอสโก ประเทศรัสเซีย จะเห็นว่า งานออกแบบกระจายออกในวงกว้างขึ้น

Abstract Art มีหลักการกว้าๆ คือ

1. ตัดทอนสิ่งต่างๆ ที่ปรากฎเป็นรูปทรงตามธรรมชาติ เหลือแต่แก่นแท้

2. สร้างรูปร่างที่ไม่แสดงออกถึงความหมายใดๆ เหลือแต่แก่นแท้ที่เป็นรูปร่าง หรือรูปทรงเรขาคณิต

ก่อนที่เคนนินสกี้จะก้าวมาถึงจุดนี้ เขาผ่านทฤษฎีทางศิลปะมามากมาย จากแนวคิดลัทธินิบมแบบยุโรปสมัยใหม่ล้วนๆ ตั้งแต่ อิมเพรสฯ จนถึง Express. จนก้าวหน้าไปทดลองใช้ความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการสร้างพื้นผิวและฟรีฟอร์ม มาผสมกับศิลปะท้องถิ่นของรัสเซีย และสร้างงานในแบบฉบับของตนเองที่ว่า

1. ใช้สีบริสุทธิ์สดใส และรูปทรงบริสุทธิ์ เพราะเป็นหลักการติดต่อระหว่างเจตนากับวิญณาณของมนุษย์

2. ทางด้านการจัดองค์ประกอบ จุดประสงค์คือการรวมตัวของสี และรูปทรงที่ดำรงอยู่อย่างอิสระ คือเป็นการแสดงออกเหมือนเชื่องช้าของความรู้สึกภายใน และฟื้นออกมาเป็นศลปะนั่นเองที่เรียกว่าภาพ (จิตสำนึกถูกกลั่นกรองทุกรูปทรงในองค์ประกอบ จึงไม่ปรากฎชัดเจนทางความหมายนอกจากความรู้สึกล้วนๆ)

ความหมาย ศิลปนามธรรม

www.thewitstudio.com/wit-index.html
……แอบสแตกอาร์ต หรือ มโนศิลปะ หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูป ภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง ศิลปินอาจละทิ้งรูปทรงต่างๆ ด้วยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ด้วยการวางโครงสีใหม่ และเรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม ซึ่งนับว่าเป็นหัวใหม่ของวงการศิลปกรรมเพราะการเขียนภาพเช่นนี้ ทำความเข้าใจยากกว่าศิลปะทุกแขนงที่เคยมีมา ผู้ริเริ่มคือ วาสสิลี่ แคนดินสกี้ ชาวรัสเซีย เขากล่าวว่า จิตรกรรมทุกชนิดความสำคัญของความรู้สึกอยู่ที่ สี และการจัดรูปทรง (Colour of Form)สำหรับการถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะนั้น แคนดินสกี้คำนึงถึงหลัก 2 ประการ คือ ความรู้สึกภายนอกและความรู้สึกภายใน (the inner and the outer) ความรู้สึกภายนอก คือ วัสดุรูปทรง และเมื่อรู้สึกต่อการเห็นรูปทรงดังกล่าวแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกภายในสำหรับคุณค่าของรูปทรงนั้น เป็นการสร้างความกลมกลืนขึ้นด้วยสีสัน การเคลื่อนไหว ลีลา จังหวะ ลักษณะผิว สัดส่วน และความเด่นชัดของภาพ
……….คุณค่าของความรู้สึกถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศิลปะแบบแอบสแตรก ศิลปะแบบโบราณจะเขียนบรรยายอะไรก็เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น รูปผู้หญิง ต้นไม้ สัตว์ ผลไม้ ผู้ชาย และแม้แต่พระเจ้า คำกล่าวของศาสนาอิสลาม มีว่า ?พระเจ้าเท่านั้นที่สมบูรณ์ทุกประการ จะเป็นการโอหังทระนงอวดดีของมนุษย์อย่างยิ่ง ถ้าเขาอาจเอื้อมไปหาอะไรมาแทนสิ่งสมบูรณ์ เช่นพระเจ้า? ดังนั้นศาสนาอิสลามจึงไม่นิยมสร้างรูปไว้เคารพ ศิลปินกลุ่มแอบสแตกไม่ต้องการสร้างรูปทรงที่ปรากฎให้ผู้ดูหลงติดเพียงแค่นั้น แต่ต้องการสร้างรูปทรงใหม่ โดยคำนึงถึงการจัดภาพ ลีลา จังหวะความสมดุล และความรู้สึก เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเองเมื่อได้สัมผัสสิ่งที่ไม่อาจชี้เฉพาะไปได้ว่าเป็นอะไร

Comments


Add Comment