Graphic for Web Test

Date: January 30,  2014
Author: admin
Comments: No Comments
Categories: 1. Digital visual media

ทดสอบ ออกแบบ Website for Dreamwaver   Download file : web graphic.

Read More
การตัดเว็บไซต์ ด้วย Photoshop

Date: January 09,  2014
Author: admin
Comments: No Comments
Categories: 1. Digital visual media

bangkok graphic

Download file for web creation : Read More

We Sweet Resort Gallery

Date: December 12,  2013
Author: admin
Comments: No Comments
Categories: 1. Digital visual media

       Read More

Class วิชา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล 2.56 จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่กำลังพลักดันการพัฒนาด้าน The Creative City หรือเมืองสร้างสรรค์ต้นแบบ ด้วยศักยภาพที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ด้าน หลักๆ 1). Product New Culture (จากโอ่ง สู่งานเซรามิก) 2). การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ท่องเที่ยว Vintage แบบสวนผึ้ง) 3). แหล่งส่งเสริม อนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม (วัดขนอน มรดกโลก) ด้วยความสำคัญดังกล่าว สื่อ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าด้านเศษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ตัวรีสอร์ท ตั้งอยู่บนพื้นที่ดังกล่าว ในเส้นทางเปิดใหม่ เลี่ยงเมือง แต่ปัญหาที่พบคือ ณ พื้นที่ ตรงนั้นเต็มไปด้วยธุรกิจที่พัก ชั้นรอง ทำให้ภาพลักษณ์รีสอร์ทเกิดปัญหา   Link Download เอกสาร : เอกสาร แผนการเรียน การสอน รายวิชา Read More

Class วิชา พื้นฐานสื่อดิจิทัล : Outbound Marketing คือ กลยุทธการตลาดที่ธุรกิจวิ่งเขาหาลูกคา ซึ่งเปนรูปแบบการตลาดแบบเดิมที่นักการตลาดสวนใหญคุนเคยดี เชนการใชสื่อโฆษณาแบบตางๆ การจัดงานอีเวนท การทํา direct sales/mail การทํา telemarketing เปนตนสําหรับในการทําการตลาดในปจจุบัน Outbound Marketing คอยๆ เสื่อมประสิทธิภาพลง เนื่องจากเหตุผลหลายๆ อยางเชน คาใชจายที่สูงขึ้นกับประสิทธิภาพที่ลดลงของ mass media การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ที่บริโภคสื่อแบบดั้งเดิมนอยลง บริโภคสื่อออนไลนมาขึ้น รวมถึงการแทนที่สื่อทีวีดวย เคเบิล หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ การเขาสูยุครุงเรืองของ web2.0 เชน search engine และ social media เปนตน ดังนั้นการทําการตลาดในยุคใหม จึงควรเนนการทํา Inbound Marketing ใหมากขึ้น Link Download เอกสาร : เอกสาร แนวทางการเรียน.

Read More

Web & Graphic Block 2.56 : จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่กำลังพลักดันการพัฒนาด้าน The Creative City หรือเมืองสร้างสรรค์ต้นแบบ ด้วยศักยภาพที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ด้าน หลักๆ 1). Product New Culture (จากโอ่ง สู่งานเซรามิก) 2). การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ท่องเที่ยว Vintage แบบสวนผึ้ง) 3). แหล่งส่งเสริม อนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม (วัดขนอน มรดกโลก) ด้วยความสำคัญดังกล่าว สื่อ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าด้านเศษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ Link Download : แผนการ เรียนการสอน Read More

Times & Space มิติพื้นที่ และเวลา ในงานกราฟิก ดิจิทัล

-- Bangkok Graphic :
เวลา (Time)
คำว่า “real-time systems” หมายถึงการส่งข้อมูล การสื่อสาร รวมถึงสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้มนุษย์เราสื่อสารกันได้ฉับพลันทันทีแม้ว่าจะอยู่คนละซีกโลก ยิ่งไปกว่านั้น คำว่า “real time” ยังมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ผู้คนคุ้นชินกับการตอบสนองแบบทันควัน อันเป็นผลพวงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนั้นเอง( ชาร์ลี เกอร์ (Charlie Gere); Art, Time, and Technology, 2006a)
ชาร์ลี เกอร์ (Charlie Gere) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเอาไว้ในหนังสือของเขาว่า การพัฒนาเทคโนโลยีที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว และแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและการประมวลผลแบบฉับพลันทันทีนั้นกลายเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกไปแล้วสำหรับเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ คำว่า “การตอบสนองทันที (real.

Read More
แนวคิดในการออกแบบ Digital Magazine

Date: September 28,  2013
Author: admin
Comments: No Comments
Categories: 1. Digital visual media

แนวทางการออกแบบดิจิทัลแมกกาซีน   โดยในเนื้อหาทั้งหมดจะกล่าวถึงการออกแบบตามแนวทางของ Adobe Digital Publishing Suite ที่เป็นระบบของ Adobe ทำงานด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS5 ซึ่งเราจะมาดูกันว่า แนวทางการออกแบบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้งาน ควรจะเป็นอย่างไรเริ่มแรกเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่อง Application ที่จะนำขึ้นเผยแพร่บน Device ต่างๆ กันก่อน ว่าจะเลือกแบบไหน เมื่อส่งแอพของคุณเข้า Apple Store หรือ Android Market แล้ว คุณจะพบว่าแมกกาซีนหรือหนังสือต่างต้องการวิธีนำเสนอในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ รูปแบบสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ครั้งเดียว เช่นสูจิบัตร แคตตาลอค และรูปแบบที่เป็นนิตยสารที่ออกเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ซึ่งหมายถึงสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นประจำ แนวทางการสร้างงานสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกฉบับเดียวหรือออกต่อเนื่องหลายฉบับจะเป็นไปตามลักษณะของที่มา เช่น ถ้าคุณจะสร้างหนังสือหรือโฆษณาสักชิ้น เช่น Essential Guide to TRON ควรใช้กระบวนการสร้างแบบออกฉบับเดียว แต่ถ้าต้องการสร้างแมกกาซีนที่มีหลายเล่มต่อเนื่อง.

Read More
สี ในการออกแบบการ์ตูน

Date: September 28,  2013
Author: admin
Comments: No Comments
Categories: 1. Digital visual media

กราฟิก สำหรับงานการ์ตูน Bangkok Graphic แนวคิดสีสำหรับการออกแบบคาร์เลคเตอร์การ์ตูน Link Read More

แนวคิดในการออกแบบ Infographic

Date: September 28,  2013
Author: admin
Comments: No Comments
Categories: 1. Digital visual media

bangkok graphic กราฟิก แนวคิดในการออกแบบข้อมูลภาพ information graphic Inforgraphics  มาจากคำว่า Information+graphics  คือ การแปลงข้อมูลออกมาเป็นภาพที่สวยงาม หรือการนำข้อมูลมาแสดงเป็นภาพนั่นเอง บางคนอาจจะคุ้นเคยกับคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่เรียกว่า data Visualization หรือ Data Viz หรือ จินตทัศน์ในภาษาไทย Link Read More