ออกแบบทางรอด..จากความตั้งใจ

Date: August 23,  2014
Author: admin
Comments: No Comments
Categories: 1. Digital visual media

ไม่ใช่เพราะอยาก "ตั้งใจ สู้".. ไม่ใช่เพราะอยาก "ตั้งใจ ปล่อย".. ไม่ใช่เพราะอยาก "ตั้งใจ ลืม".. แต่เพราะนั่นอาจเป็นทางเดียวที่จะนั่งพัก ยืนขึ้นและเพื่อเดินต่อไปได้.

Read More

เรารู้จัก Footprint กันมั๊ย? เราอยากแก้ไข Footprint ที่เกิดจากความด้อยรู้ของอดีตที่ผ่านมาใช่มั๊ย? เราอยากสร้าง Footprint ที่ดี ซึ่งจะเกิดในวันหนึ่งของ อนาคต หรือเปล่า ?? Footprint ถ่ายทอดที่มาของเรา.. ติดตามตัวเรามา..สื่อถึงตัวเรา.. เป็นของเรา และมันจะอยู่กับเราตลอดเวลา การแก้ไขในสิ่งที่ผ่านมา คงไม่มีทางทำได้ การระวังเพื่อสร้างใหม่..เราทำได้แน่นอน ระวังอารมณ์ ระวังความคิด ระวังคำพูด ระวังการกระทำ..เพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งนิสัยและมันจะเปลี่ยนอนาคตเรา..และหากวันนี้เราไม่พอใจกับ Footprint ของปัจจุบัน เราคงกล่าวโทษใครไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเราสร้างเอง แต่ครั้นจะมานั่งเสียใจคงใช่ที่ เพราะยังมีโอกาสสร้าง Footprint ที่ดี จากเวลาเหลือของเราเอง..เราแค่ต้องใช้ทุกพื้นที่ของอิสระอย่างถูกตRead More

เป็นเรื่อง "ไม่ง่าย"เลยที่ผู้คนบนความแตกต่างจะได้พบเจอกัน.. เป็นเรื่อง "ไม่ยาก" เลยที่ทำให้การพบเจอเหล่านั้นมีคุณค่าในความทรงจำ ให้ทุกการได้พบเจอ หรือแม้แต่การพูดคุยกัน เป็นความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลือน..เราไม่รู้หรอกว่า การเดินทางของเรานั้นจะต้องโคจรมาเจอกันอีกมั๊ย  อีกนานแค่ไหนกว่าวันนั้นจะมาถึง หรือ โอกาสนั้น ๆ อาจมีเพียงน้อยนิด หรือแม้แต่การคาดคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก... หากเรายังจำรอยยิ้มของความยินดี และความสุขนั้นได้ จากผู้คนที่เราพบเจอ..สิ่งนั้นคงทำให้เรามั่นใจได้ว่า เรากำลังสร้างพื้นที่ความสุข และได้ปักหมุดของความทรงจำที่ดี ๆ  เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งบนโลก ใบกลม ๆ ใบใหญ่ ใบนี้.

Read More

"คู่สนทนาที่น่าสนใจ" ประโยคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกัน? หากเราต้องเจอผู้คน ซึ่งเราไม่ได้สนิทใจด้วย คำ ๆ นั้น จะเกิดขึ้นกับเราได้มั๊ย?? คำตอบของคำถาม คือ ได้แน่นอน เพียงแค่ เรา"ตั้งใจฟัง"ในสิ่งที่คู่สนทนาเราพูด ตั้งใจที่สุด สนใจอย่างแท้จริง และเขาจะรู้สึกได้ แล้วมันก็จะเป็นที่พอใจในที่สุด แม้ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัด หรือบางครั้งเราอาจจะได้พูดแค่ไม่กี่ประโยค และบางทีเวลาของการสนทนานั้น ๆ อาจล่วงเลยชั่วโมงก็เป็นได้ เพราะการฟังในลักษณะนั้นเท่ากับเป็นคำชมที่มีคุณค่ามากที่สุดที่เราจะสามารถให้ใครก็ตามได้... เราไม่ได้ทำเพียงเพราะให้เขาพอใจ แต่เราทำเพราะตั้งใจแล้วความสนุกในบทสนทนาจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ...มันต่างกันกับการแสแสร้งอย่างสิ้นเชิง "เรามักชอบพูดในเรื่องที่เราชอบ" นั้นเป็นข้อเท็จจริงเสมอ นี่คงเป็นคำอธิบายของวลีที่ว่า "การตั้งใจฟังอย่างเต็มที่เป็นการเยินยอโดยอ้อมที่มนุษย์น้อยนนักจะปฏิเสธได้" (แจ๊ค วูดฟอร์ด :Strangers In Love ) ได้ดีทีเดียว Bangkok Graphic design. กราฟิกไทย แรงบันดาลใจ.

Read More
Graphic for Web Test

Date: January 30,  2014
Author: admin
Comments: No Comments
Categories: 1. Digital visual media

ทดสอบ ออกแบบ Website for Dreamwaver   Download file : web graphic.

Read More
การตัดเว็บไซต์ ด้วย Photoshop

Date: January 09,  2014
Author: admin
Comments: No Comments
Categories: 1. Digital visual media

bangkok graphic

Download file for web creation : Read More

We Sweet Resort Gallery

Date: December 12,  2013
Author: admin
Comments: No Comments
Categories: 1. Digital visual media

       Read More

Class วิชา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล 2.56 จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่กำลังพลักดันการพัฒนาด้าน The Creative City หรือเมืองสร้างสรรค์ต้นแบบ ด้วยศักยภาพที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ด้าน หลักๆ 1). Product New Culture (จากโอ่ง สู่งานเซรามิก) 2). การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ท่องเที่ยว Vintage แบบสวนผึ้ง) 3). แหล่งส่งเสริม อนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม (วัดขนอน มรดกโลก) ด้วยความสำคัญดังกล่าว สื่อ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าด้านเศษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ตัวรีสอร์ท ตั้งอยู่บนพื้นที่ดังกล่าว ในเส้นทางเปิดใหม่ เลี่ยงเมือง แต่ปัญหาที่พบคือ ณ พื้นที่ ตรงนั้นเต็มไปด้วยธุรกิจที่พัก ชั้นรอง ทำให้ภาพลักษณ์รีสอร์ทเกิดปัญหา   Link Download เอกสาร : เอกสาร แผนการเรียน การสอน รายวิชา Read More

Class วิชา พื้นฐานสื่อดิจิทัล : Outbound Marketing คือ กลยุทธการตลาดที่ธุรกิจวิ่งเขาหาลูกคา ซึ่งเปนรูปแบบการตลาดแบบเดิมที่นักการตลาดสวนใหญคุนเคยดี เชนการใชสื่อโฆษณาแบบตางๆ การจัดงานอีเวนท การทํา direct sales/mail การทํา telemarketing เปนตนสําหรับในการทําการตลาดในปจจุบัน Outbound Marketing คอยๆ เสื่อมประสิทธิภาพลง เนื่องจากเหตุผลหลายๆ อยางเชน คาใชจายที่สูงขึ้นกับประสิทธิภาพที่ลดลงของ mass media การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ที่บริโภคสื่อแบบดั้งเดิมนอยลง บริโภคสื่อออนไลนมาขึ้น รวมถึงการแทนที่สื่อทีวีดวย เคเบิล หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ การเขาสูยุครุงเรืองของ web2.0 เชน search engine และ social media เปนตน ดังนั้นการทําการตลาดในยุคใหม จึงควรเนนการทํา Inbound Marketing ใหมากขึ้น Link Download เอกสาร : เอกสาร แนวทางการเรียน.

Read More

Web & Graphic Block 2.56 : จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่กำลังพลักดันการพัฒนาด้าน The Creative City หรือเมืองสร้างสรรค์ต้นแบบ ด้วยศักยภาพที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ด้าน หลักๆ 1). Product New Culture (จากโอ่ง สู่งานเซรามิก) 2). การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ท่องเที่ยว Vintage แบบสวนผึ้ง) 3). แหล่งส่งเสริม อนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม (วัดขนอน มรดกโลก) ด้วยความสำคัญดังกล่าว สื่อ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าด้านเศษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ Link Download : แผนการ เรียนการสอน Read More